Algemene voorwaarden

1 DRC (De Ronde Cirkel) is een éénmanszaak.

2 DRC behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal, indien zulks het geval is, de reden opgeven.

3 DRC registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

4 De cliënt sluit samen met de coach een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

5 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, wordt 50% van de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van aanttonbare overmacht of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

6 Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door hem/haarzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

7 DRC gaat ervan uit dat de cliënt in staat is zijn/ haar eigen proces te dragen. DRC aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, dan wel enige medische of andere, voor de therapie of training belangwekkende, informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

8 DRC behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien een cliënt bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van (een van) bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

De betaling voor de sessies is contant aan het begin van elke sessie of, bij betaling per bank, dient de factuur voor aanvang van de sessie voldaan te zijn. Indien anders overeengekomen is, dient de factuur uiterlijk binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incasso bureau.